ทีมนักเรียนธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน นำคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของทีมธุรกิจ ชมการผลิต และพบสถานประกอบการที่รับผงลำไยกะชายดำ “ลองกาลิน” จัดจำหน่าย ภายใต้โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award)

3 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร ครูและทีมนักเรียนธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน นำคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของทีมธุรกิจ ชมการผลิต และพบสถานประกอบการที่รับผงลำไยกะชายดำ “ลองกาลิน” จัดจำหน่าย ภายใต้โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award)