ประวัติความเป็นมา

     วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2537 ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 4 ถนน ลำพูน – ทุ่งหัวช้าง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 45 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
     วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ได้รับอนุมัติตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดบริเวณพื้นที่ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 152/2537 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2537 นอกจากนี้พื้นที่ของวิทยาลัยยังตั้งอยู่ในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ