แผนกวิชาช่างยนต์
นายวีรวิทย์ วงศ์ศรีคำไชย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายนัฐพล สมนา
ครูผู้ช่วย
นายณชนน ไทยที่
พนักงานราชการ
นายวิทยา วังแวว
พนักงานาราชการ
นายชัชวาล ใจจักรคำ
พนักงานาราชการ