Author name: psic

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสํานักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) และทุนประเภท 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) และทุนประเภท 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) และทุนประเภท 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) Read More »

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่3)

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่3)

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่3) Read More »

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่2)

หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสํานักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่2) Read More »

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสํานักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ลิ้มลองรสชาติ ผลิตภัณฑ์ “ลองกาลิน” ผงน้ำลำไยกระชายดำ ในงานสภากาแฟ จังหวัดลำพูน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ หอศิลป์สล่าเลาเลือง นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา กล่าวถึงภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ในงานสภากาแฟ จังหวัดลำพูน

ลิ้มลองรสชาติ ผลิตภัณฑ์ “ลองกาลิน” ผงน้ำลำไยกระชายดำ ในงานสภากาแฟ จังหวัดลำพูน Read More »

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้บทเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้บทเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนมนุษย์ชาติพันธุ์และชนเผา Manpower” เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้บทเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต Read More »

ทีมนักเรียนธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน นำคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของทีมธุรกิจ ชมการผลิต และพบสถานประกอบการที่รับผงลำไยกะชายดำ “ลองกาลิน” จัดจำหน่าย ภายใต้โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award)

3 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร ครูและทีมนักเรียนธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน นำคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของทีมธุรกิจ ชมการผลิต และพบสถานประกอบการที่รับผงลำไยกะชายดำ “ลองกาลิน” จัดจำหน่าย ภายใต้โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award)

ทีมนักเรียนธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน นำคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของทีมธุรกิจ ชมการผลิต และพบสถานประกอบการที่รับผงลำไยกะชายดำ “ลองกาลิน” จัดจำหน่าย ภายใต้โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) Read More »