Author name: psic

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสํานักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ลิ้มลองรสชาติ ผลิตภัณฑ์ “ลองกาลิน” ผงน้ำลำไยกระชายดำ ในงานสภากาแฟ จังหวัดลำพูน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ หอศิลป์สล่าเลาเลือง นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา กล่าวถึงภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ในงานสภากาแฟ จังหวัดลำพูน

ลิ้มลองรสชาติ ผลิตภัณฑ์ “ลองกาลิน” ผงน้ำลำไยกระชายดำ ในงานสภากาแฟ จังหวัดลำพูน Read More »

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้บทเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้บทเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนมนุษย์ชาติพันธุ์และชนเผา Manpower” เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้บทเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต Read More »

ทีมนักเรียนธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน นำคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของทีมธุรกิจ ชมการผลิต และพบสถานประกอบการที่รับผงลำไยกะชายดำ “ลองกาลิน” จัดจำหน่าย ภายใต้โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award)

3 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร ครูและทีมนักเรียนธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน นำคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของทีมธุรกิจ ชมการผลิต และพบสถานประกอบการที่รับผงลำไยกะชายดำ “ลองกาลิน” จัดจำหน่าย ภายใต้โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award)

ทีมนักเรียนธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน นำคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของทีมธุรกิจ ชมการผลิต และพบสถานประกอบการที่รับผงลำไยกะชายดำ “ลองกาลิน” จัดจำหน่าย ภายใต้โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) Read More »

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ได้รับรางวัล “ท๊อป” 1 ใน 9 สถานศึกษา เสนอบทความวิชาการ “การจัดการเรียนรู้จากพหุวัฒนธรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” “จากความมืดมนสู่แสงแห่งปัญญา”

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ผู้บริหาร ครูวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน เสนอบทความวิชาการ “การจัดการเรียนรู้จากพหุวัฒนธรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” “จากความมืดมนสู่แสงแห่งปัญญา” ได้รับรางวัล “ท๊อป” 1 ใน 9 สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ได้รับรางวัล “ท๊อป” 1 ใน 9 สถานศึกษา เสนอบทความวิชาการ “การจัดการเรียนรู้จากพหุวัฒนธรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” “จากความมืดมนสู่แสงแห่งปัญญา” Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและ ความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นักการภารโรง จำนวน 1 อัตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา Read More »

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง Read More »

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ จำหน่ายสินค้า อาหารเเละเครื่องดื่ม ภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ. 2567

เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ จำหน่ายสินค้า อาหารเเละเครื่องดื่ม ภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ. 2567

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ จำหน่ายสินค้า อาหารเเละเครื่องดื่ม ภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ. 2567 Read More »