วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้บทเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้บทเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนมนุษย์ชาติพันธุ์และชนเผา Manpower” เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต