วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ได้รับรางวัล “ท๊อป” 1 ใน 9 สถานศึกษา เสนอบทความวิชาการ “การจัดการเรียนรู้จากพหุวัฒนธรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” “จากความมืดมนสู่แสงแห่งปัญญา”

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ผู้บริหาร ครูวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน เสนอบทความวิชาการ “การจัดการเรียนรู้จากพหุวัฒนธรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” “จากความมืดมนสู่แสงแห่งปัญญา” ได้รับรางวัล “ท๊อป” 1 ใน 9 สถานศึกษา