มอบโล่ เกียรติบัตร แสดงความยินดีกับ นักศึกษาและครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันได้รับรางวัล

18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.15 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ท่านผู้อำนวยการธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน มอบโล่ เกียรติบัตร แสดงความยินดีกับ นักศึกษาและครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันได้รับรางวัล ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ
3.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน Fin.ดี We can do!!!
4.รางวัล ระดับ 4 ดาว ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค
5.เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจ โครงการอาขีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ระยะที่ 2 (RRR Award 2023) จำนวน 20 ทีม