ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการปรึกษาด้านธุรกิจบริการ Service Provider