ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและ ความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

นักการภารโรง จำนวน 1 อัตร