ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) และทุนประเภท 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) และทุนประเภท 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)