ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารคณะครูและนักเรียนนักศึกษา วก.ป่าซาง เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารคณะครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง