ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสํานักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการปรึกษาด้านธุรกิจบริการ Service Provider

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการปรึกษาด้านธุรกิจบริการ Service Provider Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและ ความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นักการภารโรง จำนวน 1 อัตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา Read More »

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง Read More »

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ จำหน่ายสินค้า อาหารเเละเครื่องดื่ม ภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ. 2567

เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ จำหน่ายสินค้า อาหารเเละเครื่องดื่ม ภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ. 2567

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ จำหน่ายสินค้า อาหารเเละเครื่องดื่ม ภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ. 2567 Read More »

ประกาศ เชิญชวนผู้มีความประสงค์ จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ เชิญชวนผู้มีความประสงค์ จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ เชิญชวนผู้มีความประสงค์ จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู) สาขาวิชาสังคม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู) สาขาวิชาสังคม Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาสังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาสังคม Read More »