ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสํานักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) และทุนประเภท 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) และทุนประเภท 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) และทุนประเภท 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) Read More »

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่3)

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่3)

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่3) Read More »

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่2)

หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสํานักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่2) Read More »

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสํานักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับ ประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการปรึกษาด้านธุรกิจบริการ Service Provider

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการปรึกษาด้านธุรกิจบริการ Service Provider Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและ ความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นักการภารโรง จำนวน 1 อัตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา Read More »