ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวฉลอง จันทร์คง
ครู

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายนัฐพล สมนา
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ว่าที่ ร.ต. ยนตรการ จินะคำปา
ครูผู้ช่วย

หัวหน้าโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพ

นางสาวธันยาภรณ์ ไชยสอน
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานกิจกรรม

นายวิทยา วังแวว
พนักงานราชการ

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาววรพร นามเทพ
พนักงานราชการ

หัวหน้างานแนะแนว

นายชัชวาล ใจจักร์คำ
พนักงานราชการ

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวศศิธร นันตากาศ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
นางสาวนันท์ลินี วงศ์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
นางสาวปภาวรินท์ หมื่นอภัย
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา