แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
นายสุรชัย ตาปัน
หัวหน้าแผนกแฟชั่นและสิ่งทอ
นางสาวฉลอง จันทร์คง
ครู คศ.1
นางสาวกิตติมา นามหนองอ้อ
ครูพิเศษสอน