แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายศราวุธ มณีขัติย์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายชาตรี กลิ่นจันทร์
ครู คศ.2
นายสุทธิพงศ์ ขัดเรือน
ครูผู้ช่วย