แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายธนทัต ดุจจานุทัศน์
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายวัชระ มหาวรรณ
ครูผู้ช่วย
นางอัญชลี พานทอง
ครูผู้ช่วย
นายวีระยุทธ อินต๊ะยศ
พนักงานราชการ
นายชินวัฒน์ ไชยศรีสวัสดิ์
พนักงานราชการ