แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางภัทรศยา เทพศาสตรา
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ว่าที่ ร.ต. ยนตรการ จินะคำปา
ครูผู้ช่วย
นางสาวนันทภรณ์ ใจประสิทธิ์
ครูพิเศษสอน
นางสาวปิยะดา พรมศรี
ครูพิเศษสอน