แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
นายปฐมพงษ์ หงษ์ทอง
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
นางสาวณัฏฐกาญจน์ จันทร์เจ๊ก
ครูผู้ช่วย
นางสาววรพร นามเทพ
พนักงานราชการ
นางสาวกีรติกาญจน์ ทาตาล
พนักงานราชการ
นางสาวนารีรัตน์ ชวดพงษ์
ครูพิเศษสอน
นางสาวอภิชญา วันนันตา
ครูพิเศษสอน
นางสาวจิรัชญา ปุกคำ
พนักงานราชการ