แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
นางสาวอภิชญา วันนันตา
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
นายปฐมพงษ์ หงษ์ทอง
ครูชำนาญการ
นางสาวณัฏฐกาญจน์ จันทร์เจ๊ก
ครูผู้ช่วย
นางสาววรพร นามเทพ
พนักงานราชการ
นางสาวกีรติกาญจน์ ทาตาล
พนักงานราชการ
นางสาวจิรัชญา ปุกคำ
พนักงานราชการ
นางสาวนารีรัตน์ ชวดพงษ์
ครูพิเศษสอน