แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
นายรณชัย สุนันตา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
นายไชยวัฒน์ มณีรัตน์
พนักงานราชการ
นายรณชัย เจสะวะ
พนักงานราชการ
นายดนัย กันทาทรัพย์
พนักงานราชการ
นายโสภณ สุวรรณเตชา
ครูพิเศษสอน