แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวจันทิมา รัตนเศรียร
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวธันยาภรณ์ ไชยสอน
ครูผู้ช่วย