แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวกุญธิญา หนูเนียม
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวบุษราภรณ์ ญาณมงคลศิลป์
พนักงานราชการ
นางสาวอังควรา ชัยปัญญา
ครูพิเศษสอน