ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ...

ปรัชญาวิทยาลัย
     เรียนดี คุณธรรมเด่น เน้นวัตกรรม นำสู่สังคม

วิสัยทัศน์
     วิทยาลัยการอาชีพป่าซางมุ่งจัดการอาชีวศึกษา พัฒนากำลังคนอาชีวะที่มีคุณธรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ก้าวทันสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 และการบริหารบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
     1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตรอาชีศึกษา และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องกสนในการพัฒนาประเทศบนพื้นบานเศรษฐกิจพอเพียง
     2. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในการบริหารจัดการองค์การจัดการเรียนการสอน และตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
     3. สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาในระดับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
     4. พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน

เอกลักษณ์ บริการชุมชน
อัตลักษณ์ จิตอาสา
สีประจำสถานศึกษา เลือดหมู – เทา
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย ต้นราชพฤกษ์