ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายวัชระ มหาวรรณ
ครู

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวกุญธิญา หนูเนียม
พนักงานราชการ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นายไชยวัฒน์ มณีรัตน์
พนักงานราชการ

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายชินวัฒน์ ไชยศรีสวัสดิ์
พนักงานราชการ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวจิรัชญา ปุกคำ
พนักงานราชการ

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตาฐานการศึกษา

นางสาวนารีรัตน์ ชวดพงษ์
ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวศรัญญา หล้าแก้ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวางแผนและความร่วมมือ