ฝ่ายวิชาการ
นายธนทัต ดุจจานุทัศน์
ครูชำนาญการ

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายศราวุธ มณีขัติย์
ครู

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายสุรชัย ตาปัน
ครู

หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางสาวจันทิมา รัตนเศียร
ครู

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายรณชัย สุนันตา
ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นางภัทรศยา เทพศาสตรา
ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายสุทธิพงศ์ ขัดเรือน
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานอาชีวศึกษาและระบบทิวภาคี

นางสาวกุญธิญา หนูเนียม
พนักงานราชการ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาววรพร นามเทพ
พนักงานราชการ

หัวหน้าโครงการ กสศ.

นายวีระยุทธ อินต๊ะยศ
พนักงานราชการ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายรณชัย เจสะวะ
พนักงานราชการ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายวีรวิทย์ วงศ์ศรีคำไชย
พนักงานราชการ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายดนัย กันธาทรัพย์
พนักงานราชการ

หัวหน้าโครงการพระดาบสฯ

นางสาวกีรติกาญจน์ ทาตาล
พนักงานราชการ

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวอภิชญา วันนันตา
ครูพิเศษสอน

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางศิลาวรรณ กาวารี
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวฐิติพร ต๊ะดอก
เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล
นายวรวัฒน์ เมทาดุก
ครูประจำโครงการพระดาบส
นายอัมรินทร์ มูลเจริญ
ครูประจำโครงการพระดาบส