ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายชาตรี กลิ่นจันทร์
ครู คศ.2

หัวหน้างานพัสดุ

นายปฐมพงษ์ หงษ์ทอง
ครู คศ.1

หัวหน้างานทะเบียน

นางอัญชลี พานทอง
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฏฐกาญจน์ จันทร์เจ๊ก
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานบุคลากร

ว่าที่ร้อยตรียนตรการ จินะคำปา
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานการบัญชี

นายณชนน ไทยที่
พนักงานราชการ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวบุษราภรณ์ ญาณมงคลศิลป์
พนักงานราชการ

หัวหน้างานการเงิน

นายดนัย กันทาทรัพย์
พนักงานราชการ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวหัทยา จ๋าก๋าง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวเกษราภรณ์ พงกาง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนัญพัทธ์ ใจบัว
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาวนิภาพร กอนใหม่
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นายนรินทร์ รินลาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายธณาวัฒน์ ดวงจิตต์
พนักงานขับรถ
นายสราวุธ พิพันเพียง
นักการภารโรง
นางสุธีพร ศรีสุภา
นักการภารโรง
นายขจร ปันดอน
นักการภารโรง
นายโชคธนวัฒน์ ต้นเงินตรา
นักการภารโรง
นายวิชิต ตันสุหัส
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ณัสุวรรณ สระศรี
เจ้าหน้าที่งานบัญชี