ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายชาตรี กลิ่นจันทร์
ครูชำนาญการ

หัวหน้างานพัสดุ

นายปฐมพงษ์ หงษ์ทอง
ครูชำนาญการ

หัวหน้างานทะเบียน

นางอัญชลี พานทอง
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฏฐกาญจน์ จันทร์เจ๊ก
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานบุคลากร

ว่าที่ร้อยตรียนตรการ จินะคำปา
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานการบัญชี

นายณชนน ไทยที่
พนักงานราชการ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวบุษราภรณ์ ญาณมงคลศิลป์
พนักงานราชการ

หัวหน้างานการเงิน

นายดนัย กันทาทรัพย์
พนักงานราชการ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวหัทยา จ๋าก๋าง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวนิภาพร กอนใหม่
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวณัฐวรรณ สระศรี
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
นายนรินทร์ รินลาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจันทราพร หนูวัน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวเกษราภรณ์ พงกาง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายธณาวัฒน์ ดวงจิตต์
พนักงานขับรถ
นายสราวุธ พิพันเพียง
นักการภารโรง
นางสุธีพร ศรีสุภา
นักการภารโรง