บุคลากร

นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
นายเชิดวงศ์ ดอกแก้ว
รองผู้อำนวยการ
นางปุญณิศา ดอกแก้ว
รองผู้อำนวยการ